DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SHL pravidla

Šumavská hokejová liga (SHL)

pravidla pro soutěžní ročník 2014/2015

 

1.       Řídící orgán soutěží 

Řídícím orgánem soutěže je ligová schůze, složená z jednoho zástupce každého týmu. V kompetenci ligové schůze je řešit změny pravidel SHL (pouze po skončené sezoně), protesty jednotlivých týmů, udělovat disciplinární tresty atd. Ligová schůze zasedá dle potřeby. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas zástupce vítězného týmu z minulého ročníku.

2.       Pravidla hry

Hraje se podle pravidel LH, soutěžního řádu, disciplinárního řádu a rozpisu zápasů uvedených na www.shl.wbs.cz.

3.       Právo účasti v soutěži

Právo účasti mají všechny řádně přihlášené týmy, schválené ligovou schůzí. Výše startovného je 2 000,-Kč, je pro všechny týmy shodná a musí být uhrazena před zahájením soutěžního ročníku. V případě vyčerpání tohoto startovného (např. z důvodu úhrady nezaplaceného pronájmu ledové plochy) je příslušný tým povinen složit nový vklad startovného ve stejné výši před zahájením dalšího soutěžního utkání, jinak k tomuto utkání nebude připuštěn.

4.       Systém soutěží     

Základní část SHL se hraje tříkolovým systémem každý s každým.

 

5.       Pořadatel utkání:

          Pořadatelem utkání je tým, který je uveden v rozlosování na prvním místě.           Povinností pořádajícího týmu je:

 1. připravit ke hře minimálně 5ks kotoučů
 2. v případě stejné barvy dresů změnit jejich barvu
 3. zajistit zápis o utkání (formulář ke stažení na www.shl.wbs.cz)
 4. po skončení utkání vyplatit předem dohodnuté náhrady rozhodčím a časoměřiči (pro letošní ročník stanovena cena 550,-Kč)

6.       Termíny utkání:

Hracími dny jsou sobota a neděle, výjimečně i jiné dny, termíny vzájemných utkání jsou uvedeny na www.shl.wbs.cz.

Změna termínu utkání je možná po vzájemné dohodě, nejpozději však 14 dní před termínem daného zápasu, dohodnutou změnu oznámí zástupci týmů ve stejné době správci stránek www.shl.wbs.cz. Změna musí být dohodnuta a odsouhlasena oběma týmy, vedením ZS a vedoucím rozhodčích, který zajistí rozhodčí na změněný termín zápasu.

7.       Místo utkání

Utkání Šumavské hokejové ligy se hrají na zimním stadionu v Sušici.


 

8.       Účast hráčů

 1. SHL se v tomto ročníku mohou zúčastnit hráči narozeni 1.10.1996 a starší, hráči mladší 18 let startovat nemohou
 2. hráči startují dle nahlášené aktuální soupisky týmů, schválené ligovou schůzí
 3. v soupisce bude uvedeno příjmení, jméno a datum narození hráče
 4. soupisky předloží týmy ke schválení ligové schůzi nejpozději týden před zahájením soutěžního ročníku
 5. schválené soupisky budou uvedeny na www.shl.wbs.cz
 6. soutěže se smí účastnit pouze hráči nehrající žádnou ze soutěží, vyžadující registraci ČSLH (okresní přebor a výše)
 7. hráči jsou povinni mít odpovídající ochrannou výstroj a dresy s čísly, korespondující se zápisem o utkání
 8. aktuální soupisku, schválenou ligovou schůzí, předloží tým vždy před zápasem rozhodčímu utkání
 9. maximální počet hráčů na soupisce je 28 včetně brankářů
 10. soutěž umožňuje doplňování hráčů do soupisek, max. do 31.12.
 11. v případě doplnění hráčů do soupisky nesmí počet hráčů překročit maximální počet, tým musí v případě potřeby hráče nad limit vyškrtnout
 12. výjimku tvoří účast brankářů, ty je možné libovolně doplňovat během celého průběhu soutěže při zachování pravidel uvedených v bodě 8 písm. a), b), f), g)
 13. při doplňování hráčů tým nejprve nahlásí změny na soupisce v uvedeném termínu ligové schůzi, po jejím potvrzení bude nová soupiska uvedena na www.shl.wbs.cz a v následujícím zápase můžou doplnění hráči za tým nastoupit
 14. hráč může být zapsán pouze na soupisce jednoho týmu SHL
 15. brankáři mohou v případě potřeby nastoupit i za jiný tým SHL

9.       Zdravotní zajištění

Hráči všech družstev musí mít potvrzení o lékařské prohlídce. Kontrola a evidence lékařských prohlídek hráčů je plně v kompetenci jednotlivých týmů. Pokud by tým připustil hráče do soutěže bez prohlídky a došlo by k poškození zdraví v důsledku jeho zdravotní nezpůsobilosti, vystavuje se tým případné právní odpovědnosti. Týmy jsou povinny mít řádně vybavenou lékárničku.

10.     Obsazování rozhodčími

Utkání řídí 2 rozhodčí se stejnými právy a povinnostmi. Po skončení zápasu obdrží rozhodčí včetně časoměřiče od domácího týmu předem stanovenou finanční náhradu. Cestovní náhrady si rozhodčí hradí sami.

Nemůže-li se rozhodčí dostavit k utkání, na které byl delegován, zajistí za sebe adekvátní náhradu.

11.     Hospodářské náležitosti

Oddíly startují na vlastní náklady. Náklady za pronájem ZS budou hrazeny vždy domácím týmem. Poslední kolo, pokud bude liché a jednomu z týmů by vznikla povinnost uhradit o jeden nájem více než ostatním týmům, dělí se oba týmy v takovémto utkání o náklady rovným dílem. Způsob hrazení nájmů týmy bude prováděn dle dohody se ZS. Za případné neuhrazení nákladů za nájem ledové plochy nese právní odpovědnost tým označený jako „domácí“.

Týmy, které se umístí na prvních 3 místech a nejlepší střelec soutěže obdrží po skončení soutěžního ročníku pamětní pohár.

12.     Hrací doba

 1. utkání se hrají vždy 3x 25min. hrubého času, čas vymezený na jeden zápas je 1,30hod.
 2. v přestávce mezi 2. a 3. třetinou bude provedena úprava ledu
 3. trestná doba čistého času 2 min. - hrubého 3 min.
 4. trestná doba čistého času 5 min. - hrubého 8 min.
 5. trestná doba čistého času 10 min. - hrubého  15 min.

13.     Nástup týmu

Ve stanoveném začátku utkání musí na ledovou plochu nastoupit za každý tým nejméně 6 hráčů, z toho jeden brankář, s řádnou výstrojí a připravených k zahájení utkání. Povinností týmů je nastoupit k utkání s očíslovanými dresy, korespondujícími se zápisem o utkání. Nutné je také označení kapitána týmu v zápise. Před utkáním je stanovena doba max. 5 minut na rozbruslení.

Všechny týmy musí důsledně dodržovat stanovené začátky zápasů, aby byl dodržen čas nájmu ledové plochy. Povinností týmů je před utkáním řádně vyplnit zápis o utkání, jména a příjmení hráčů, číslo dresu. Po skončení utkání vedoucí týmů (v případě potřeby je zastupují kapitáni) neprodleně podepíší zápis o utkání a provedou případně na zadní stranu zápisu hodnocení udělených trestů do konce utkání. Hodnocení bude sloužit jako podklad pro udělení disciplinárních trestů. Pokud nedojde ke shodě mezi oběma týmy, rozhodne o výši disciplinárního trestu rozhodčí. Stejný postup platí, pokud se zástupci týmů nevyjádří či zápis nepodepíší. Hodnocení je možno provést ihned po dokončení zápasu, nejpozději však do odchodu rozhodčích. K pozdějšímu hodnocení nebude přihlíženo.

14.     Kontrola totožnosti

 1. kontrola totožnosti hráče může být provedena v průběhu utkání, nejpozději však do začátku 3. třetiny, poté až po skončení utkání
 2. kontrolu totožnosti provádějí rozhodčí utkání na žádost kapitána týmu vznášejícího podnět
 3. hráč je povinen se ke konfrontaci dostavit po vyzvání rozhodčím obratem (např. pokud je hráč na ledě, nesmí se již vracet do šatny)
 4. nedostaví-li se hráč ke konfrontaci, bude jeho start považován jako neoprávněný
 5. rozhodčí provede posouzení údajů na soupisce a osobním dokladu hráče (občanský průkaz, řidičský průkaz) včetně porovnání data narození
 6. rozhodčí výsledek kontroly totožnosti vždy řádně zapíše do zápisu o utkání a zároveň nechá napsat do zápisu o utkání vlastnoručně konfrontovaným hráčem text „provedena kontrola totožnosti", jméno a příjmení hráče, datum narození a podpis hráče
 7. v případě, kdy je jednoznačné, že se jedná o neoprávněný start hráče, rozhodčí vykáže hráče do šatny
 8. při kontrole totožnosti mají právo být přítomni kapitáni nebo vedoucí obou týmů

 

15.     Bodové hodnocení

 1. v soutěži se počítají za vítězství 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů
 2. při kontumaci se přiznají 3 body
 3. mužstvu, které kontumaci nezapříčinilo, se do tabulky započítá poměr branek 5:0, bude-li výsledek dosažený na hřišti příznivější pro vítězný tým, stává se kontumačním ten
 4. při kontumačním výsledku nebudou do tabulky střelců započítány branky
 5. při oboustranné kontumaci je pro obě družstva skóre 0:5 a bez bodu

16.     Určení pořadí v soutěži

          V případě stejného počtu získaných bodů u dvou či více družstev po      ukončení mistrovských soutěží, rozhoduje:

 1. počet bodů
 2. počet docílených bodů ze vzájemných utkání
 3. brankový rozdíl ze všech vzájemných utkání /počet obdržených branek bude odečten od počtu vstřelených, vyšší pořadí získá mužstvo s větším kladným nebo menším záporným rozdílem/
 4. brankový rozdíl ze všech utkání
 5. vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání
 6. los

17.     Povinnosti rozhodčích

 1. dostavit se k utkání nejméně 30 minut před začátkem utkání
 2. řídit utkání podle pravidel LH a v předepsané výstroji, včetně odznaku rozhodčího
 3. řádně vyplnit zápis o utkání s důrazem na podrobné popsání případných problémů při utkání
 4. nepřipustit ke startu hráče, který nastoupil k utkání neoprávněně
 5. nejpozději do jednoho dne předat nebo zaslat zápis o utkání na řídící orgán SHL a správci webových stránek

18.     Disciplinární tresty

 1. je-li hráči uložen v jednom soutěžním ročníku druhý osobní trest do konce utkání /OK/, zastavuje se mu automaticky činnost na jedno nejbližší utkání. Osobní tresty do konce utkání vlastních hráčů evidují týmy, které zároveň odpovídají za zastavení činnosti
 2. pokud hráč s automatickým zastavením činnosti nastoupí v zápase, jedná se o neoprávněný start
 3. hráč potrestaný trestem ve hře (TH) má automaticky zastavenou činnost do uzavření případu ligovou schůzí (tato doba se započítává do délky trestu)
 4. trest zastavení činnosti se vztahuje na celé období trestu, včetně dne začátku a konce trestu
 5. trest je možno uložit na celkovou dobu do 18 měsíců s možností jednoho přerušení, kdy doba přerušení se nezapočítává do délky trestu
 6. ligovou schůzí mohou být uděleny ve výjimečných případech tresty ve výši dle přílohy „Disciplinární provinění a výše trestů“
 7. evidenci uložených trestů vede ligová schůze a zveřejňuje jména hráčů na www.shl.wbs.cz

 

19. Neoprávněný start hráče

Jako neoprávněný start hráče se považuje:

 1. start hráče v utkání, aniž by byl zapsán na schválené soupisce
 2. start hráče v utkání, pokud se prokázalo i po schválení soupisky, že hraje soutěž vyžadující registraci
 3. start hráče v utkání, pokud mu byl udělen trest zastavení činnosti

Neoprávněný start hráče je trestán kontumací mužstva, které se provinilo.